Algemene voorwaarden

Klik de verschillende onderdelen open om de informatie te bekijken.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij pawr.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij pawr.nl als leverancier van producten optreedt.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

3.1 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. pawr.nl kan de overeenkomst ontbinden. Zet en drukfouten blijven ten allen tijde voorbehouden.

3.2 pawr.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 5.3.

3.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.

4.1 De koopovereenkomst tussen pawr.nl en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door pawr.nl. pawr.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt pawr.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

5.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5.2 Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en exclusief vrachtkosten, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode van de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door pawr.nl.

5.4 pawr.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

5.5 Leveringen geschieden E.X.W (af fabriek/verkooppunt/magazijn; Incoterms 2000), tenzij anders overeengekomen.

5.6 pawr.nl behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.

5.7 Bij bestellingen levert pawr.nl binnen vijf (5) werkdagen na orderbevestiging op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad en mits betaald.

5.8 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. pawr.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

5.9 pawr.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van pawr.nl.

5.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.

5.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat pawr.nl hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door pawr.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 pawr.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van pawr.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij de pawr.nl en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op pawr.nl sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

7.1 Alle prijzen van de producten op de sites van pawr.nl zijn exclusief verzendkosten (tegen geldende tarieven).

8.1 Volgens geldende betaalmethode producten betalen.

9.1 Producten, die u via pawr.nl heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper kan binnen veertien (14) werkdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. Mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@pawr.nl.

9.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door pawr.nl kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of "end of life" is. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@pawr.nl.

9.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door pawr.nl kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@pawr.nl.

9.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op info@pawr.nl.

9.5 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van de bestelling dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

10.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen eenentwintig (21) dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u pawr.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan pawr.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

11.1 pawr.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst c.q. de levering van zaken, behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan uit eigen handelen of nalaten van pawr.nl, geschiedt hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen pawr.nl en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

14.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door pawr.nl nageleefd.

14.2 pawr.nl zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

15.1 Indien u aan pawr.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is pawr.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan pawr.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden,

15.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met pawr.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door pawr.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door pawr.nl worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van pawr.nl De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld. Document 2 Copyright statement De woordmerken en logo's (hierna tezamen genoemd: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van IPP Interpet Products B.V. of van anderen. Deze mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en rechten op databanken die verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan IPP Interpet Products B.V. en/of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Eventuele aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@pawr.nl. PAWR B.V. Breda – Februari 2022 Document 2 Copyright statement De woordmerken en logo's (hierna tezamen genoemd: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van PAWR B.V. of van anderen. Deze mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PAWR B.V. niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en rechten op databanken die verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan PAWR B.V. en/of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PAWR B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. Eventuele aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@pawr.nl. PAWR B.V. Breda – Februari 2022

Heb je nog steeds een vraag over onze algemene voorwaarden? Geen probleem. Neem zeker even contact met ons op!