Terugbetalingsbeleid

Klik de verschillende onderdelen open om de informatie te bekijken.

1. pawr.nl, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch onder KvK nr. 85817155.

2. Klant: degene met wie pawr.nl een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: pawr.nl en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen;

- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast;

- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.);

- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.);

- het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is;

- het product geen los tijdschrift of losse krant is;

- het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; ende consument niet heeft afgezien van zijn/haar herroepingsrecht.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling;

- zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen;

- zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen; of

- zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructie.

Mocht het retour gestuurde product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering aan je doorberekenen. Behandel het product daarom altijd met de meeste zorg.

Tijdens de bedenktijd (14 dagen na ontvangst van uw product) mag je het product gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Echter, wordt het product zodanig gebruikt dat het niet meer in ‘winkelstaat’ is, dan kan het zijn dat je minder geld voor het product terugkrijgt. Je kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformuliervoor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Indien de retour voldoet aan bovenstaande voorwaarden mag deze teruggestuurd worden naar:

Malanico t.a.v. pawr.nl
Evenboersweg 1771 GX
Nieuwleusen
Nederland

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na de retourmelding te retourneren aan PAWR, bij gebreke waarvan zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor het retourneren komen voor rekening en risico van de consument.

Indien de consument tijdig van zijn/haar herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig (een deel van) de bestelling aan PAWR heeft geretourneerd, dan zal pawr.nl het (eventueel) door de consument betaalde bedrag, volledig of voor dat deel van de bestelling dat geretourneerd is, binnen 14 dagen na ontvangst door pawr.nl aan de consument terugbetalen.

Indien de consument een beroep doet op zijn/haar herroepingsrecht en (een deel van) de bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren voor rekening en risico van de consument.